Selectieprocedure en aanmelden JTF

Procedure voor selectie van opleiders voor Brabant Leert JTF-subsidie

Brabant Leert, een gesubsidieerd opleidingsplatform in de provincie Noord-Brabant, start met een nieuwe subsidie genaamd het Just Transition Fund (JTF). De subsidie voor Brabant Leert richt zich specifiek op burgers woonachtig in West-Brabant en ondersteunt o.a. opleidingen die verband houden met de energietransitie. Maximaal 50% van het bedrag per opleiding kan gefinancierd worden via de JTF-subsidie. Het doel is om 12 nieuwe opleidingen aan te bieden via het platform, gefinancierd door de JTF-subsidie. Met deze en reeds bestaande opleidingen moeten er jaarlijks 475 burgers omgeschoold en/of bijgeschoold worden middels de JTF-subsidie.

Het is van belang op te merken dat deze procedure geen formele aanbesteding betreft, maar een uitvraagprocedure om nieuwe opleidingen en opleiders toe te voegen aan het platform, specifiek voor de  JTF-subsidie. Om deel te nemen aan deze subsidie dient een opleider aan alle regels en eisen omtrent de JTF-subsidie te voldoen. Brabant Leert behoudt zich het recht voor om opleiders dan wel opleidingen te weigeren.

Aanmelding

Opleiders die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het programma, dienen binnen een vastgestelde periode van 4 weken na de aankondiging (gedaan op 22-04-2024) van deze procedure hun voorstellen in te dienen. De aanmelding moet in ieder geval bevatten: 

 • Beschrijving van de voorgestelde opleiding(en) die binnen de scope van de energietransitie vallen. Met ‘binnen de scope van de energietransitie’ verstaat Brabant Leert het volgende:
  • (Vak)inhoudelijke opleidingen gericht op het bevorderen van de groene chemie sector
  • (Vak)inhoudelijk opleidingen gericht op het bevorderen van de kennis en vaardigheden in toeleverende sectoren zoals bouw en installatietechniek
 • Generieke opleidingen en softskills trajecten vallen nadrukkelijk niet onder de scope van opleidingen die aangeboden mogen worden.
 • Financieringsvoorstel waarin wordt aangegeven hoe de overige 50% van de opleidingskosten zal worden gedekt, rekening houdend met het volgende zaken:
  • De principes van staatssteun en hoe wordt voorkomen dat er sprake is van staatssteun.
  • Kosten mogen niet doorberekend worden aan deelnemers.
  • Opleiders dienen minimaal 30% korting te geven per opleiding. Deze korting kan onderdeel zijn van de co-financiering
 • Aantoonbare aansluiting bij het opleidingsintermediair Edubookers, inclusief naleving van de voorwaarden van Edubookers.
  • Per uitbetaalde opleiding wordt een fee van 6% in rekening gebracht t.b.v. het gebruik van het platform. Deze fee mag geen onderdeel zijn van de co-financiering.
 • Kenmerken waaraan de opleider voldoet, zoals: 
  • Certificeringen of registraties die kenmerkend zijn voor kwalitatieve opleiders, zoals een Crebo-registratie en NRTO-keurmerk.
  • Het wel/niet kunnen  hanteren van btw-vrijgestelde prijzen.
 • Kenmerken waaraan de opleidingen aan voldoen omdat deze verplicht zijn om ze uit te mogen voeren, zoals; 
  • De opleiding wordt op het moment van inschrijven al minimaal 1 jaar door de opleider aangeboden en uitgevoerd.
  • De uitvoering locatie van de opleiding ligt in West-Brabant.

Beoordeling en selectie

De ingediende voorstellen worden beoordeeld door een selectiecommissie van Brabant Leert op basis van de volgende criteria:

 • Kwaliteit en relevantie van de voorgestelde opleiding(en) 
 • Haalbaarheid en effectiviteit van het financieringsvoorstel, met inachtneming van de eerder genoemde criteria 
 • Aantoonbare aansluiting bij Edubookers en naleving van hun voorwaarden.
 • Certificeringen of registraties die kenmerkend zijn voor kwalitatieve opleiders, zoals een Crebo-registratie en NRTO-keurmerk.

Alle aangemelde opleiders ontvangen binnen uiterlijk 4 weken na sluiting van de aanmeldperiode een schriftelijke mededeling of zij mogen deelnemen aan de JTF-subsidie of niet.

Selectie
Opleiders die voldoen aan de gestelde criteria en als geschikt worden bevonden, worden geselecteerd om deel te nemen aan het programma. Er kunnen meerdere opleiders worden gekozen om tot het vereiste aantal opleidingen te komen.

Contractering en uitvoering

Geselecteerde opleiders worden gecontracteerd door Brabant Leert voor de uitvoering van de voorgestelde opleidingen. Dit contract omvat ook de verplichting voor de opleider om een overeenkomst aan te gaan met Edubookers voor de distributie van de opleidingen. Aan de contractering ligt een standaard Brabant Leert overeenkomst ten grondslag. Belangrijke te vermelden onderdelen van dit contract zijn:

 • Opleider houdt de administratie bij in het ter beschikking gestelde systeem. Hierin wordt alle gevraagde data ingevoerd. Afgeronde trajecten worden alleen uitbetaald in het geval alle data correct is ingevoerd.
 • Opleider wordt ieder kwartaal achteraf uitbetaald o.b.v. correct afgeronde trajecten.

Uitvoering
De geselecteerde opleiders voeren de overeengekomen opleidingen uit en bieden deze aan via het Brabant Leert platform. Ze zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle contractuele verplichtingen, inclusief de kwaliteit van de opleidingen en rapportagevereisten.

Monitoring en Evaluatie

Brabant Leert zal de uitvoering van de opleidingen monitoren en evalueren om de impact en effectiviteit van het programma te beoordelen. Eventuele problemen of knelpunten worden geïdentificeerd en indien nodig wordt bijgestuurd.

Door het volgen van deze procedure zal Brabant Leert in staat zijn om hoogwaardige opleidingen in het kader van de energietransitie aan te bieden aan burgers in West-Brabant, met ondersteuning van de JTF-subsidie en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Ik wil me aanmelden

Zodra jij aan alle voorwaarden voldoet, ontvangen we hier graag een toelichting op per mail. Meld je nu aan via de knop of via [email protected] en wij zullen je verzoek in behandeling nemen.